Shri Agrasen Public School Management Committee

S.No.

Name

Designation

1.
Shri Suresh Agarwal
Address : A-21 A, Ram Nagar, Shastri Nagar, Jaipur.
Ph. No. : 098290-65894
Fax No. : 0141-2301182
Chair person
2. Shri Yogesh Bansal Secretary
3. Shri Nirmal Agarwal Bhootiya Treasurer
4. Shri Anand Gupta Senior Vice President (Shiksha Samiti)
5. Shri Suresh Deewan Vice President (Shiksha Samiti)
6. Shri Naresh Singhal General Secretary (Shiksha Samiti)
7. Shri Vishnu Agarwal Sanwadiya Member
8. Shri Shikhar Chand Bairathi Member
9. Shri Pradeep Bajaj Member
10. Shri Damodar Kuchhal Member
11. Shri Ashok Sarraf Member
12. Shri Dilip Agarwal Member
13. Smt. Amita Koolwal Principal
14. Smt. Mangalambika Staff Representative
15. Smt. Rajan Chabra Ex-Students Representative
16. Shri Rajesh Bhatt Parent's Representative
17. District Education Officer Government Representative
18. Dr. R.K Meena , Principal KV1 Jaipur CBSE Representative
19. Mr. R.P. Singh,Principal KV3 Jaipur CBSE Representative